Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť REVOS SK, spol. s r.o., vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť REVOS SK, spol. s r.o., so sídlom Odborárska 52, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44477864 (ďalej len „správca“).
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Odborárska 52, 83102 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@revossk.sk, telefón +421244457158.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov
  • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
 3. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
  • Na základe Vášho súhlasu správca spracuváva tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
  • Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem správca alebo tretej strany na plnenie požiadavky subjektu na zaslanie ponuky, odpoveď na otázku alebo komentár článku, tovaru či služby.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. Doba uloženia osobných údajov
  • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 roky.
 5. Ďalší príjemcovia osobných údajov
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či služieb, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.
  • Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Práva subjektov údajov
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.